Genus   Advanced Match
Species    
Genus + Species


Scientific Names where Genus Equals Apogon

n = 367

Sort by Scientific name Valid name

See only Valid Names

Scientific Name Author Valid Name Family English Name
Apogon abo Herre, 1935 Glossamia abo Apogonidae
Apogon abogramma Fraser & Lachner, 1985 Pristiapogon abrogramma Apogonidae Lateralstripe cardinalfish
Apogon abrogramma Fraser & Lachner, 1985 Pristiapogon abrogramma Apogonidae Lateralstripe cardinalfish
Apogon affinis (Poey, 1875) Paroncheilus affinis Apogonidae Bigtooth cardinalfish
Apogon albimaculosus Kailola, 1976 Foa albimaculosa Apogonidae Cream-spotted cardinalfish
Apogon albomarginata (Smith & Radcliffe, 1912) Jaydia albomarginatus Apogonidae
Apogon albomarginatus (Smith & Radcliffe, 1912) Jaydia albomarginatus Apogonidae
Apogon alutus Jordan & Gilbert, 1882 Astrapogon alutus Apogonidae Bronze cardinalfish
Apogon amboinensis Bleeker, 1853 Fibramia amboinensis Apogonidae Amboina cardinalfish
Apogon americanum Castelnau, 1855 Apogon americanus Apogonidae Brazilian flamefish
Apogon americanus Castelnau, 1855 Apogon americanus Apogonidae Brazilian flamefish
Apogon angustata (Smith & Radcliffe, 1911) Ostorhinchus angustatus Apogonidae Broadstriped cardinalfish
Apogon angustatus (Smith & Radcliffe, 1911) Ostorhinchus angustatus Apogonidae Broadstriped cardinalfish
Apogon anisolepis Böhlke & Randall, 1968 Zapogon evermanni Apogonidae Evermann's cardinalfish
Apogon annularis Rüppell, 1829 Nectamia annularis Apogonidae Ringtail cardinalfish
Apogon apogonides (Bleeker, 1856) Ostorhinchus apogonoides Apogonidae Short-tooth cardinal
Apogon apogonoides (Bleeker, 1856) Ostorhinchus apogonoides Apogonidae Short-tooth cardinal
Apogon aprion Richardson, 1842 Glossamia aprion Apogonidae Mouth almighty
Apogon arafurae Günther, 1880 Jaydia truncata Apogonidae Flagfin cardinalfish
Apogon argenteus Valenciennes, 1832 Taeniamia macroptera Apogonidae Dusky-tailed cardinalfish
Apogon argyrogaster Weber, 1909 Jaydia argyrogaster Apogonidae Silvermouth siphonfish
Apogon aroubiensis Hombron & Jacquinot, 1853 Ostorhinchus aroubiensis Apogonidae
Apogon aterrimus Günther, 1867 Ostorhinchus aterrimus Apogonidae
Apogon atradorsatus Heller & Snodgrass, 1903 Apogon atradorsatus Apogonidae Blacktip cardinalfish
Apogon atricaudus Jordan & McGregor, 1898 Apogon atricaudus Apogonidae Plain cardinalfish
Apogon atripes (Ogilby, 1916) Apogonichthyoides atripes Apogonidae Bulls-eye cardinalfish
Apogon atrogaster (Smith & Radcliffe, 1912) Ostorhinchus atrogaster Apogonidae Blackbelly cardinalfish
Apogon aureus (Lacepède, 1802) Ostorhinchus aureus Apogonidae Ring-tailed cardinalfish
Apogon auritus Valenciennes, 1831 Fowleria aurita Apogonidae Crosseyed cardinalfish
Apogon aurolineatus (Mowbray, 1927) Apogon aurolineatus Apogonidae Bridle cardinalfish
Apogon australis Steindachner, 1867 Denariusa australis Ambassidae Pennyfish
Apogon axillaris Valenciennes, 1832 Apogon axillaris Apogonidae Axillary-spot cardinalfish
Apogon bandanensis Bleeker, 1854 Nectamia bandanensis Apogonidae Bigeye cardinalfish
Apogon batjanensis Bleeker, 1854 Nectamia bandanensis Apogonidae Bigeye cardinalfish
Apogon beauforti Weber, 1907 Glossamia beauforti Apogonidae Beaufort's mouth almighty
Apogon bifasciatus Rüppell, 1838 Apogonichthyoides taeniatus Apogonidae Twobelt cardinal
Apogon bilaciniatus Weber, 1909 Jaydia poeciloptera Apogonidae Pearly-finned cardinalfish
Apogon binotatus (Poey, 1867) Apogon binotatus Apogonidae Barred cardinalfish
Apogon bleekeri Günther, 1859 Archamia bleekeri Apogonidae Gon's cardinalfish
Apogon brachygramma (Jenkins, 1903) Foa brachygramma Apogonidae Weed cardinalfish
Apogon brachygrammus (Jenkins, 1903) Foa brachygramma Apogonidae Weed cardinalfish
Apogon brevicaudata Weber, 1909 Apogonichthyoides brevicaudatus Apogonidae Many-banded cardinal-fish
Apogon brevicaudatus Weber, 1909 Apogonichthyoides brevicaudatus Apogonidae Many-banded cardinal-fish
Apogon brevispinis Fraser & Randall, 2003 Ostorhinchus brevispinis Apogonidae
Apogon brevispiris Fraser & Randall, 2003 Ostorhinchus brevispinis Apogonidae
Apogon bryx Fraser, 1998 Ostorhinchus bryx Apogonidae Offshore cardinalfish
Apogon buruensis Bleeker, 1856 Taeniamia buruensis Apogonidae Buru cardinalfish
Apogon campbelli Smith, 1949 Apogon campbelli Apogonidae
Apogon cantoris Bleeker, 1851 Apogonichthyoides cantoris Apogonidae
Apogon capricornis Allen & Randall, 1993 Ostorhinchus capricornis Apogonidae Capricorn cardinalfish
Apogon carinatus Cuvier, 1828 Jaydia carinatus Apogonidae Ocellate cardinalfish
Apogon catalai Fourmanoir, 1973 Jaydia catalai Apogonidae
Apogon cathetogramma (Tanaka, 1917) Apogonichthyoides cathetogramma Apogonidae
Apogon cathetogrammus (Tanaka, 1917) Apogonichthyoides cathetogramma Apogonidae
Apogon caudicinctus Randall & Smith, 1988 Apogon caudicinctus Apogonidae Little tailband cardinalfish
Apogon cavitensis (Jordan & Seale, 1907) Ostorhinchus cavitensis Apogonidae Whiteline cardinalfish
Apogon cavitiensis (Jordan & Seale, 1907) Ostorhinchus cavitensis Apogonidae Whiteline cardinalfish
Apogon ceramensis Bleeker, 1852 Apogon ceramensis Apogonidae Mangrove cardinalfish
Apogon chalcius Fraser & Randall, 1986 Ostorhinchus chalcius Apogonidae
Apogon cheni Hayashi, 1990 Ostorhinchus cheni Apogonidae
Apogon chrysopomus Bleeker, 1854 Ostorhinchus chrysopomus Apogonidae Spotted-gill cardinalfish
Apogon chrysosoma Bleeker, 1852 Ostorhinchus moluccensis Apogonidae Moluccan cardinalfish
Apogon chrysotaenia Bleeker, 1851 Ostorhinchus chrysotaenia Apogonidae Yellowlined cardinalfish
Apogon chrysurus Ogilby, 1889 Apogonichthyoides chrysurus Apogonidae Golden cardinalfish
Apogon cladophilos Allen & Randall, 2002 Ostorhinchus cladophilos Apogonidae Shelter cardinalfish
Apogon coccineus Rüppell, 1838 Apogon coccineus Apogonidae Ruby cardinalfish
Apogon compressus (Smith & Radcliffe, 1911) Ostorhinchus compressus Apogonidae Ochre-striped cardinalfish
Apogon conklini (Silvester, 1915) Phaeoptyx conklini Apogonidae Freckled cardinalfish
Apogon conspersus Klunzinger, 1872 Vincentia conspersa Apogonidae Southern cardinalfish
Apogon cooki Macleay, 1881 Ostorhinchus cookii Apogonidae Cook's cardinalfish
Apogon cookie Macleay, 1881 Ostorhinchus cookii Apogonidae Cook's cardinalfish
Apogon cookii Macleay, 1881 Ostorhinchus cookii Apogonidae Cook's cardinalfish
Apogon crassiceps Garman, 1903 Apogon crassiceps Apogonidae Transparent cardinalfish
Apogon cyanosoma Bleeker, 1853 Ostorhinchus cyanosoma Apogonidae Yellowstriped cardinalfish
Apogon cyanosomus Bleeker, 1853 Ostorhinchus cyanosoma Apogonidae Yellowstriped cardinalfish
Apogon cyanotaenia Bleeker, 1853 Ostorhinchus cyanotaenia Apogonidae
Apogon dammermani Weber & de Beaufort, 1929 Apogon dammermani Apogonidae
Apogon darnleyensis (Alleyne & Macleay, 1877) Apogonichthyoides timorensis Apogonidae Timor cardinalfish
Apogon deetsie Randall, 1998 Apogon deetsie Apogonidae Deetsie's cardinalfish
Apogon dhofar Mee, 1995 Apogon dhofar Apogonidae Dhofar cardinalfish
Apogon dianthus Fraser & Randall, 2002 Apogon dianthus Apogonidae
Apogon diencaeus (Smith & Radcliffe, 1912) Apogon semiornatus Apogonidae Oblique-banded cardinalfish
Apogon dispar Fraser & Randall, 1976 Ostorhinchus dispar Apogonidae Redspot cardinalfish
Apogon diversa (Smith & Radcliffe, 1912) Ostorhinchus diversus Apogonidae
Apogon diversus (Smith & Radcliffe, 1912) Ostorhinchus diversus Apogonidae
Apogon doderleini Jordan & Snyder, 1901 Ostorhinchus doederleini Apogonidae Doederlein's cardinalfish
Apogon doederleini Jordan & Snyder, 1901 Ostorhinchus doederleini Apogonidae Doederlein's cardinalfish
Apogon doryssa (Jordan & Seale, 1906) Apogon doryssa Apogonidae Longspine cardinalfish
Apogon doryssus (Jordan & Seale, 1906) Apogon doryssa Apogonidae Longspine cardinalfish
Apogon dovii Günther, 1862 Apogon dovii Apogonidae Tailspot cardinalfish
Apogon edekataenia Bleeker, 1852 Ostorhinchus endekataenia Apogonidae Candystripe cardinalfish
Apogon elizabethae (Jordan & Seale, 1905) Ostorhinchus fasciatus Apogonidae Broadbanded cardinalfish
Apogon ellioti Day, 1875 Jaydia ellioti Apogonidae Flag-in cardinal-fish
Apogon endekataenia Bleeker, 1852 Ostorhinchus endekataenia Apogonidae Candystripe cardinalfish
Apogon enigmaticus (Smith, 1961) Ostorhinchus apogonoides Apogonidae Short-tooth cardinal
Apogon erdmani Lachner, 1951 Nectamia annularis Apogonidae Ringtail cardinalfish
Apogon erythrinus Snyder, 1904 Apogon erythrinus Apogonidae Hawaiian ruby cardinalfish
Apogon erythrosoma Gon & Randall, 2003 Apogon erythrosoma Apogonidae
Apogon euspilotus Fraser, 2006 Apogonichthyoides euspilotus Apogonidae
Apogon evanidus Fowler, 1904 Ostorhinchus fasciatus Apogonidae Broadbanded cardinalfish
Apogon evermanni Jordan & Snyder, 1904 Zapogon evermanni Apogonidae Evermann's cardinalfish
Apogon exostigma (Jordan & Starks, 1906) Pristiapogon exostigma Apogonidae Narrowstripe cardinalfish
Apogon fasciatus (White, 1790) Ostorhinchus fasciatus Apogonidae Broadbanded cardinalfish
Apogon flagelliferus (Smith, 1961) Ostorhinchus flagelliferus Apogonidae Coachwhip cardinal
Apogon flavus Allen & Randall, 1993 Ostorhinchus flavus Apogonidae Brassy cardinalfish
Apogon fleurieu (Lacepède, 1802) Ostorhinchus fleurieu Apogonidae Flower cardinalfish
Apogon fraenatus Valenciennes, 1832 Pristiapogon fraenatus Apogonidae Bridled cardinalfish
Apogon fraenatus yaeyamaensis Aoyagi, 1943 Pristiapogon kallopterus Apogonidae Iridescent cardinalfish
Apogon fragilis Smith, 1961 Zoramia fragilis Apogonidae Fragile cardinalfish
Apogon franssedai Allen, Kuiter & Randall, 1994 Ostorhinchus franssedai Apogonidae Frans' cardinalfish
Apogon fraxineus (Smith, 1961) Apogonichthyoides timorensis Apogonidae Timor cardinalfish
Apogon frenatus Valenciennes, 1832 Pristiapogon fraenatus Apogonidae Bridled cardinalfish
Apogon fucatus Cantor, 1849 Taeniamia fucata Apogonidae Orangelined cardinalfish
Apogon fukuii Hayashi, 1990 Ostorhinchus fukuii Apogonidae
Apogon fuscomaculatus Allen & Morrison, 1996 Jaydia argyrogaster Apogonidae Silvermouth siphonfish
Apogon fuscus Quoy & Gaimard, 1825 Nectamia fusca Apogonidae Ghost cardinalfish
Apogon fusovatus Allen, 1985 Jaydia melanopus Apogonidae Monster cardinal-fish
Apogon gardineri Regan, 1908 Apogonichthyoides gardineri Apogonidae
Apogon gilberti (Jordan & Seale, 1905) Zoramia gilberti Apogonidae Gilbert's cardinalfish
Apogon gjellerupi Weber & de Beaufort, 1929 Glossamia gjellerupi Apogonidae Gjellerup's mouth almighty
Apogon glaga Bleeker, 1849 Jaydia poeciloptera Apogonidae Pearly-finned cardinalfish
Apogon gouldi Smith-Vaniz, 1977 Apogon gouldi Apogonidae Deepwater cardinalfish
Apogon gracilis (Bleeker, 1856) Rhabdamia gracilis Apogonidae Luminous cardinalfish
Apogon griffini (Seale, 1910) Ostorhinchus griffini Apogonidae Hookfin cardinalfish
Apogon guadalupensis (Osburn & Nichols, 1916) Apogon guadalupensis Apogonidae Guadalupe cardinalfish
Apogon guamensis Valenciennes, 1832 Nectamia fusca Apogonidae Ghost cardinalfish
Apogon gularis Fraser & Lachner, 1984 Ostorhinchus gularis Apogonidae Gular cardinalfish
Apogon guntheri Castelnau, 1872 Vincentia conspersa Apogonidae Southern cardinalfish
Apogon guttulatus Alleyne & Macleay, 1877 Siphamia guttulata Apogonidae Speckled siphonfish
Apogon haeveni Bleeker, 1854 Ostorhinchus hoevenii Apogonidae Frostfin cardinalfish
Apogon hartzfeldi Bleeker, 1852 Ostorhinchus hartzfeldii Apogonidae Hartzfeld's cardinalfish
Apogon hartzfeldie Bleeker, 1852 Ostorhinchus hartzfeldii Apogonidae Hartzfeld's cardinalfish
Apogon hartzfeldii Bleeker, 1852 Ostorhinchus hartzfeldii Apogonidae Hartzfeld's cardinalfish
Apogon heptastigma Cuvier, 1828 Apogonichthyoides heptastygma Apogonidae
Apogon heptastygma Cuvier, 1828 Apogonichthyoides heptastygma Apogonidae
Apogon heurni Weber & de Beaufort, 1929 Glossamia heurni Apogonidae
Apogon hoeveni Bleeker, 1854 Ostorhinchus hoevenii Apogonidae Frostfin cardinalfish
Apogon hoevenii Bleeker, 1854 Ostorhinchus hoevenii Apogonidae Frostfin cardinalfish
Apogon holotaenia Regan, 1905 Ostorhinchus holotaenia Apogonidae Copperstriped cardinalfish
Apogon hung Fourmanoir & Do-Thi, 1965 Jaydia hungi Apogonidae
Apogon hungi Fourmanoir & Do-Thi, 1965 Jaydia hungi Apogonidae
Apogon hyalosoma Bleeker, 1852 Yarica hyalosoma Apogonidae Humpbacked cardinalfish
Apogon imberbis (Linnaeus, 1758) Apogon imberbis Apogonidae Cardinal fish
Apogon indicus Greenfield, 2001 Apogon indicus Apogonidae Indian cardinalfish
Apogon inermis (Linnaeus, 1758) Apogon imberbis Apogonidae Cardinal fish
Apogon ishigakiensis Ida & Moyer, 1974 Ostorhinchus ishigakiensis Apogonidae
Apogon isus Randall & Böhlke, 1981 Zapogon isus Apogonidae
Apogon jenkinsi (Evermann & Seale, 1907) Ostorhinchus jenkinsi Apogonidae Spot-nape cardinalfish
Apogon kagoshimanus Döderlein, 1883 Taeniamia kagoshimanus Apogonidae
Apogon kallopterus Bleeker, 1856 Pristiapogon kallopterus Apogonidae Iridescent cardinalfish
Apogon kalosoma Bleeker, 1852 Lepidamia kalosoma Apogonidae Pinstripe cardinalfish
Apogon kautamea Greenfield & Randall, 2004 Apogon kautamea Apogonidae Rapanui cardinalfish
Apogon keinsis Jordan & Snyder, 1901 Ostorhinchus kiensis Apogonidae Rifle cardinal
Apogon kienesis Jordan & Snyder, 1901 Ostorhinchus kiensis Apogonidae Rifle cardinal
Apogon kiensis Jordan & Snyder, 1901 Ostorhinchus kiensis Apogonidae Rifle cardinal
Apogon koilomatodon Bleeker, 1853 Pristicon trimaculatus Apogonidae Three-spot cardinalfish
Apogon kominatoensis Ebina, 1935 Apogon coccineus Apogonidae Ruby cardinalfish
Apogon komodoensis Allen, 1998 Ostorhinchus komodoensis Apogonidae Komodo cardinalfish
Apogon lachneri Böhlke, 1959 Apogon lachneri Apogonidae Whitestar cardinalfish
Apogon lateralis Valenciennes, 1832 Fibramia lateralis Apogonidae Humpback cardinal
Apogon lativittatus Randall, 2001 Apogon lativittatus Apogonidae
Apogon latus Cuvier, 1828 Apogon latus Apogonidae
Apogon leptacanthus Bleeker, 1856 Zoramia leptacantha Apogonidae Threadfin cardinalfish
Apogon leptocaulus Gilbert, 1972 Apogon leptocaulus Apogonidae Slendertail cardinalfish
Apogon leptofasciatus Allen, 2001 Ostorhinchus leptofasciatus Apogonidae Slenderline cardinalfish
Apogon leslie (Schultz & Randall, 2006) Ostorhinchus leslie Apogonidae
Apogon limenus Randall & Hoese, 1988 Ostorhinchus limenus Apogonidae Sydney cardinalfish
Apogon lineatus Temminck & Schlegel, 1842 Jaydia lineata Apogonidae Indian perch
Apogon lineolatus Cuvier, 1828 Taeniamia lineolata Apogonidae Shimmering cardinal
Apogon lineomaculatus Allen & Randall, 2002 Ostorhinchus lineomaculatus Apogonidae Linespot cardinalfish
Apogon literalis Valenciennes, 1832 Fibramia lateralis Apogonidae Humpback cardinal
Apogon luteus Randall & Kulbicki, 1998 Ostorhinchus luteus Apogonidae Yellow cardinalfish
Apogon macrodon (Lacepède, 1802) Cheilodipterus macrodon Apogonidae Large toothed cardinalfish
Apogon macropteroides Bleeker, 1853 Taeniamia fucata Apogonidae Orangelined cardinalfish
Apogon macropterus Cuvier, 1828 Taeniamia macroptera Apogonidae Dusky-tailed cardinalfish
Apogon macropteus Cuvier, 1828 Taeniamia macroptera Apogonidae Dusky-tailed cardinalfish
Apogon maculatus (Poey, 1860) Apogon maculatus Apogonidae Flamefish
Apogon maculiferus Garrett, 1864 Ostorhinchus maculiferus Apogonidae Spotted cardinalfish
Apogon maculipinnis Regan, 1908 Apogonichthyoides maculipinnis Apogonidae Specklehead cardinalfish
Apogon margaritophorus Bleeker, 1855 Ostorhinchus margaritophorus Apogonidae Red-striped cardinalfish
Apogon marmoratus (Alleyne & MacLeay, 1877) Fowleria marmorata Apogonidae Marbled cardinalfish
Apogon marquesensis Greenfield, 2001 Apogon marquesensis Apogonidae
Apogon maximus Boulenger, 1888 Holapogon maximus Apogonidae Titan cardinalfish
Apogon melanoproctus Fraser & Randall, 1976 Ostorhinchus melanoproctus Apogonidae Blackvent cardinalfish
Apogon melanopterus (Fowler & Bean, 1930) Ostorhinchus melanopterus Apogonidae
Apogon melanopus Weber, 1911 Jaydia melanopus Apogonidae Monster cardinal-fish
Apogon melanotaenia Regan, 1905 Ostorhinchus cookii Apogonidae Cook's cardinalfish
Apogon melas Bleeker, 1848 Apogonichthyoides melas Apogonidae Black cardinalfish
Apogon menesemops Lachner, 1953 Pristiapogon taeniopterus Apogonidae Bandfin cardinalfish
Apogon menesemus Jenkins, 1903 Pristiapogon taeniopterus Apogonidae Bandfin cardinalfish
Apogon micromaculatus (Kotthaus, 1970) Ostorhinchus spilurus Apogonidae
Apogon microspilos Allen & Randall, 2002 Ostorhinchus microspilos Apogonidae Microspot cardinalfish
Apogon molluccensis Valenciennes, 1832 Ostorhinchus moluccensis Apogonidae Moluccan cardinalfish
Apogon moluccensis Valenciennes, 1832 Ostorhinchus moluccensis Apogonidae Moluccan cardinalfish
Apogon monochrous Bleeker, 1856 Ostorhinchus moluccensis Apogonidae Moluccan cardinalfish
Apogon monocrous Bleeker, 1856 Ostorhinchus moluccensis Apogonidae Moluccan cardinalfish
Apogon monogramma Günther, 1880 Ostorhinchus fasciatus Apogonidae Broadbanded cardinalfish
Apogon monospilus Fraser, Randall & Allen, 2002 Ostorhinchus monospilus Apogonidae Moluccen cardinal
Apogon mosavi Dale, 1977 Apogon mosavi Apogonidae Dwarf cardinalfish
Apogon multilineatus (Bleeker, 1874) Ostorhinchus multilineatus Apogonidae Many-lined cardinalfish
Apogon multitaeniata Cuvier, 1828 Lepidamia multitaeniata Apogonidae Smallscale cardinal
Apogon multitaeniatus Cuvier, 1828 Lepidamia multitaeniata Apogonidae Smallscale cardinal
Apogon mutilineatus (Bleeker, 1874) Ostorhinchus multilineatus Apogonidae Many-lined cardinalfish
Apogon mydrus (Jordan & Seale, 1905) Ostorhinchus mydrus Apogonidae
Apogon nanus Allen, Kuiter & Randall, 1994 Ostorhinchus nanus Apogonidae Tiny cardinalfish
Apogon natalensis Gilchrist & Thompson, 1908 Lepidamia natalensis Apogonidae
Apogon nematopterus Bleeker, 1856 Sphaeramia nematoptera Apogonidae Pajama cardinalfish
Apogon neotenes Allen, Kuiter & Randall, 1994 Ostorhinchus neotes Apogonidae Mini cardinalfish
Apogon neotes Allen, Kuiter & Randall, 1994 Ostorhinchus neotes Apogonidae Mini cardinalfish
Apogon neotus Allen, Kuiter & Randall, 1994 Ostorhinchus neotes Apogonidae Mini cardinalfish
Apogon niger Döderlein, 1883 Apogonichthyoides niger Apogonidae
Apogon nigripes Playfair, 1867 Ostorhinchus nigripes Apogonidae Blackfoot cardinal
Apogon nigripinnis Cuvier, 1828 Apogonichthyoides nigripinnis Apogonidae Bullseye
Apogon nigripinsis (Cuvier, 1828) Apogonichthyoides nigripinnis Apogonidae Bullseye
Apogon nigrocincta (Smith & Radcliffe, 1912) Ostorhinchus nigrocincta Apogonidae Blackbelt cardinalfish
Apogon nigrocinctus (Smith & Radcliffe, 1912) Ostorhinchus nigrocincta Apogonidae Blackbelt cardinalfish
Apogon nigrofasciatus Lachner, 1953 Ostorhinchus nigrofasciatus Apogonidae Blackstripe cardinalfish
Apogon nitidus (Smith, 1961) Apogon nitidus Apogonidae Bluespot cardinalfish
Apogon norfolcensis Ogilby, 1888 Ostorhinchus norfolcensis Apogonidae Norfolk cardinalfish
Apogon notata Day, 1868 Archamia bleekeri Apogonidae Gon's cardinalfish
Apogon notatus (Houttuyn, 1782) Ostorhinchus notatus Apogonidae Spotnape cardinalfish
Apogon noumeae Whitley, 1958 Ostorhinchus noumeae Apogonidae
Apogon novaeguineae Valenciennes, 1832 Jaydia novaeguineae Apogonidae
Apogon novaehollandiae Valenciennes, 1832 Vincentia novaehollandiae Apogonidae Eastern gobbleguts
Apogon novemfasciatus Cuvier, 1828 Ostorhinchus novemfasciatus Apogonidae Sevenstriped cardinalfish
Apogon novemstriatus Rüppell, 1838 Cheilodipterus novemstriatus Apogonidae Indian Ocean twospot cardinalfish
Apogon nubilus Garman, 1903 Nectamia fusca Apogonidae Ghost cardinalfish
Apogon ocellatus Fourmanoir & Crosnier, 1964 Nectamia fusca Apogonidae Ghost cardinalfish
Apogon ocellatus Weber, 1913 Apogonichthys ocellatus Apogonidae Ocellated cardinalfish
Apogon ocellicaudus Allen, Kuiter & Randall, 1994 Ostorhinchus ocellicaudus Apogonidae Tail-eye cardinalfish
Apogon omanensis Gon & Mee, 1995 Lepidamia omanensis Apogonidae Oman cardinalfish
Apogon opercularis Macleay, 1878 Apogonichthyoides opercularis Apogonidae Pearlycheek cardinalfish
Apogon orbicularis Cuvier, 1828 Sphaeramia orbicularis Apogonidae Orbiculate cardinalfish
Apogon oxina Fraser, 1999 Ostorhinchus oxina Apogonidae
Apogon oxygrammus Allen, 2001 Ostorhinchus oxygrammus Apogonidae Sharpline cardinalfish
Apogon pacifici (Herre, 1935) Apogon pacificus Apogonidae Pink cardinalfish
Apogon pacificus (Herre, 1935) Apogon pacificus Apogonidae Pink cardinalfish
Apogon pallidofasciatus Allen, 1987 Ostorhinchus pallidofasciatus Apogonidae Palestriped cardinalfish
Apogon pandionis Goode & Bean, 1881 Epigonus pandionis Epigonidae Bigeye
Apogon parri Breder, 1936 Apogon pacificus Apogonidae Pink cardinalfish
Apogon parvulus (Smith & Radcliffe, 1912) Ostorhinchus parvulus Apogonidae
Apogon perdix (Bleeker, 1854) Apogonichthys perdix Apogonidae Perdix cardinalfish
Apogon perlitus Fraser & Lachner, 1985 Zoramia perlita Apogonidae Pearly cardinalfish
Apogon pharaonis Bellotti, 1874 Apogonichthyoides pharaonis Apogonidae
Apogon phenax Böhlke & Randall, 1968 Apogon phenax Apogonidae Mimic cardinalfish
Apogon photogaster Gon & Allen, 1998 Jaydia photogaster Apogonidae Silverbelly cardinalfish
Apogon pigmentarius (Poey, 1860) Phaeoptyx pigmentaria Apogonidae Dusky cardinalfish
Apogon pillionatus Böhlke & Randall, 1968 Apogon pillionatus Apogonidae Broadsaddle cardinalfish
Apogon planifrons Longley & Hildebrand, 1940 Apogon planifrons Apogonidae Pale cardinalfish
Apogon pleuron Fraser, 2005 Ostorhinchus pleuron Apogonidae Rib-bar cardinalfish
Apogon poecilopterus Cuvier, 1828 Jaydia poeciloptera Apogonidae Pearly-finned cardinalfish
Apogon posterofasciatus Allen & Randall, 2002 Apogon posterofasciatus Apogonidae Rearbar cardinalfish
Apogon properupta (Whitley, 1964) Ostorhinchus properuptus Apogonidae Southern orange-lined cardinal fish
Apogon properuptus (Whitley, 1964) Ostorhinchus properuptus Apogonidae Southern orange-lined cardinal fish
Apogon pselion Randall, Fraser & Lachner, 1990 Ostorhinchus pselion Apogonidae
Apogon psendotaeniatus Gon, 1986 Apogonichthyoides pseudotaeniatus Apogonidae Doublebar cardinalfish
Apogon pseudomaculatus Longley, 1932 Apogon pseudomaculatus Apogonidae Twospot cardinalfish
Apogon pseudotaeniatus Gon, 1986 Apogonichthyoides pseudotaeniatus Apogonidae Doublebar cardinalfish
Apogon punctatus Klunzinger, 1879 Vincentia punctata Apogonidae Orange cardinalfish
Apogon punctulatus Rüppell, 1838 Fowleria punctulata Apogonidae Spotcheek cardinalfish
Apogon quadrifasciatus Cuvier, 1828 Ostorhinchus fasciatus Apogonidae Broadbanded cardinalfish
Apogon quadrisquamatus Longley, 1934 Apogon quadrisquamatus Apogonidae Sawcheek cardinalfish
Apogon quartus Fraser, 2000 Jaydia quartus Apogonidae
Apogon queketti Gilchrist, 1903 Jaydia queketti Apogonidae Spotfin cardinal
Apogon quinquestriatus Regan, 1908 Ostorhinchus quinquestriatus Apogonidae
Apogon quinquevittatus Blyth, 1858 Abudefduf saxatilis Pomacentridae Sergeant-major
Apogon radcliffei (Fowler, 1918) Ostorhinchus radcliffei Apogonidae
Apogon regani Whitley, 1951 Apogonichthyoides regani Apogonidae
Apogon regula Fraser & Randall, 2003 Ostorhinchus regula Apogonidae
Apogon relativus Randall, 2001 Ostorhinchus relativus Apogonidae
Apogon retrosella (Gill, 1862) Apogon retrosella Apogonidae Barspot cardinalfish
Apogon rexmullorum Cuvier, 1828 Apogon imberbis Apogonidae Cardinal fish
Apogon rhodopterus Bleeker, 1852 Pristicon rhodopterus Apogonidae Redfin cardinalfish
Apogon robbyi Gilbert & Tyler, 1997 Apogon robbyi Apogonidae Striped cardinalfish
Apogon robinsi Böhlke & Randall, 1968 Apogon robinsi Apogonidae Roughlip cardinalfish
Apogon robusta (Smith & Radcliffe, 1911) Ostorhinchus cookii Apogonidae Cook's cardinalfish
Apogon robustus (Smith & Radcliffe, 1911) Ostorhinchus cookii Apogonidae Cook's cardinalfish
Apogon roseigaster Ramsay & Ogilby, 1887 Siphamia roseigaster Apogonidae Pinkbreast siphonfish
Apogon roseipinnis Cuvier, 1829 Ostorhinchus aureus Apogonidae Ring-tailed cardinalfish
Apogon roseus Fischer, 1885 Ambassis gymnocephalus Ambassidae Bald glassy
Apogon rubellus (Smith, 1961) Apogon rubellus Apogonidae
Apogon rubrifuscus Greenfield & Randall, 2004 Apogon rubrifuscus Apogonidae Flathead cardinalfish
Apogon rubrimacula Randall & Kulbicki, 1998 Ostorhinchus rubrimacula Apogonidae Rubyspot cardinalfish
Apogon rueppelli Günther, 1859 Ostorhinchus rueppellii Apogonidae Gobbleguts
Apogon rueppellii Günther, 1859 Ostorhinchus rueppellii Apogonidae Gobbleguts
Apogon rufus Randall & Fraser, 1999 Pristicon rufus Apogonidae Rufus cardinalfish
Apogon ruppellii Günther, 1859 Ostorhinchus rueppellii Apogonidae Gobbleguts
Apogon sabahensis Allen & Kuiter, 1994 Ostorhinchus griffini Apogonidae Hookfin cardinalfish
Apogon saipanensis (Fowler, 1945) Ostorhinchus taeniophorus Apogonidae Reef-flat cardinalfish
Apogon sandei Weber, 1907 Glossamia sandei Apogonidae Sande's mouth almighty
Apogon sangiensis Bleeker, 1857 Fibramia thermalis Apogonidae Half-barred cardinal
Apogon sansibaricus Pfeffer, 1893 Taeniamia fucata Apogonidae Orangelined cardinalfish
Apogon savayensis Günther, 1872 Nectamia savayensis Apogonidae Samoan cardinalfish
Apogon savyensis Günther, 1872 Nectamia savayensis Apogonidae Samoan cardinalfish
Apogon schlegeli Bleeker, 1855 Ostorhinchus schlegeli Apogonidae Schlegel's cardinalfish
Apogon sealei (Fowler, 1918) Ostorhinchus sealei Apogonidae Seale's cardinalfish
Apogon selas Randall & Hayashi, 1990 Ostorhinchus selas Apogonidae Meteor cardinalfish
Apogon semilineatus Temminck & Schlegel, 1842 Ostorhinchus semilineatus Apogonidae Half-lined cardinal
Apogon seminigracaudus Greenfield, 2007 Apogon seminigracaudus Apogonidae Darktail cardinalfish
Apogon semiornatus Peters, 1876 Apogon semiornatus Apogonidae Oblique-banded cardinalfish
Apogon septemstriata Günther, 1880 Ostorhinchus septemstriatus Apogonidae Sevenband cardinalfish
Apogon septemstriatua Günther, 1880 Ostorhinchus septemstriatus Apogonidae Sevenband cardinalfish
Apogon septemstriatus Günther, 1880 Ostorhinchus septemstriatus Apogonidae Sevenband cardinalfish
Apogon septenistriatus Günther, 1880 Ostorhinchus septemstriatus Apogonidae Sevenband cardinalfish
Apogon sialis (Jordan & Thompson, 1914) Apogonichthyoides sialis Apogonidae Twinbar cardinalfish
Apogon sinus Randall, 2001 Ostorhinchus sinus Apogonidae
Apogon smithi (Kotthaus, 1970) Jaydia smithi Apogonidae Smith's cardinalfish
Apogon smithii (Kotthaus, 1970) Jaydia smithi Apogonidae Smith's cardinalfish
Apogon smithvanizi Allen & Randall, 1994 Ostorhinchus gularis Apogonidae Gular cardinalfish
Apogon snyderi Jordan & Evermann, 1903 Pristiapogon kallopterus Apogonidae Iridescent cardinalfish
Apogon sp. Not applicable Ostorhinchus fleurieu Apogonidae Flower cardinalfish
Apogon sp. Not applicable Ostorhinchus capricornis Apogonidae Capricorn cardinalfish
Apogon sp. Not applicable Ostorhinchus flavus Apogonidae Brassy cardinalfish
Apogon sp. Not applicable Ostorhinchus sinus Apogonidae
Apogon sp. Not applicable Ostorhinchus relativus Apogonidae
Apogon sp. Not applicable Apogon lativittatus Apogonidae
Apogon sp. Not applicable Ostorhinchus selas Apogonidae Meteor cardinalfish
Apogon sp. Not applicable Halichoeres orientalis Labridae
Apogon sp. 1 Not applicable Ostorhinchus fukuii Apogonidae
Apogon sp. 1 Not applicable Ostorhinchus neotes Apogonidae Mini cardinalfish
Apogon sp. 2 Not applicable Ostorhinchus cheni Apogonidae
Apogon sp. 2 Not applicable Ostorhinchus nanus Apogonidae Tiny cardinalfish
Apogon sp. 3 Not applicable Ostorhinchus moluccensis Apogonidae Moluccan cardinalfish
Apogon sp. 5 Not applicable Ostorhinchus nanus Apogonidae Tiny cardinalfish
Apogon sp. 6 Not applicable Ostorhinchus franssedai Apogonidae Frans' cardinalfish
Apogon spilurus Regan, 1905 Ostorhinchus spilurus Apogonidae
Apogon spongicolus (Smith, 1965) Nectamia fusca Apogonidae Ghost cardinalfish
Apogon striata (Smith & Radcliffe, 1912) Jaydia striata Apogonidae
Apogon striatodes Gon, 1997 Jaydia striatodes Apogonidae
Apogon striatus (Smith & Radcliffe, 1912) Jaydia striata Apogonidae
Apogon susanae Greenfield, 2001 Apogon susanae Apogonidae
Apogon taeniata Cuvier, 1828 Apogonichthyoides taeniatus Apogonidae Twobelt cardinal
Apogon taeniatus Cuvier, 1828 Apogonichthyoides taeniatus Apogonidae Twobelt cardinal
Apogon taeniophorus Regan, 1908 Ostorhinchus taeniophorus Apogonidae Reef-flat cardinalfish
Apogon taeniopterus Bennett, 1836 Pristiapogon taeniopterus Apogonidae Bandfin cardinalfish
Apogon talboti Smith, 1961 Apogon talboti Apogonidae Flame cardinalfish
Apogon tchefouensis Fang, 1942 Jaydia tchefouensis Apogonidae
Apogon thermalis Cuvier, 1829 Fibramia thermalis Apogonidae Half-barred cardinal
Apogon thurstoni Day, 1888 Apogonichthyoides nigripinnis Apogonidae Bullseye
Apogon timorensis Bleeker, 1854 Apogonichthyoides timorensis Apogonidae Timor cardinalfish
Apogon toensendi (Breder, 1927) Apogon townsendi Apogonidae Belted cardinalfish
Apogon townsendi (Breder, 1927) Apogon townsendi Apogonidae Belted cardinalfish
Apogon tricinctus (Allen & Erdmann, 2012) Apogon tricinctus Apogonidae Threeband cardinalfish
Apogon trifasciatus Weber, 1913 Glossamia trifasciata Apogonidae Three-barred mouth almighty
Apogon trimaculatus Cuvier, 1828 Pristicon trimaculatus Apogonidae Three-spot cardinalfish
Apogon truncata Bleeker, 1855 Jaydia truncata Apogonidae Flagfin cardinalfish
Apogon truncatus Bleeker, 1855 Jaydia truncata Apogonidae Flagfin cardinalfish
Apogon tubulatus Weber, 1909 Siphamia tubulata Apogonidae Siphonfish
Apogon unicolor Steindachner & Döderlein, 1883 Apogon unicolor Apogonidae Big red cardinalfish
Apogon uninotatus (Smith & Radcliffe, 1912) Apogonichthyoides uninotatus Apogonidae Onespot cardinalfish
Apogon unitaeniata Allen, 1995 Apogon unitaeniatus Apogonidae Single-striped cardinalfish
Apogon unitaeniatus Allen, 1995 Apogon unitaeniatus Apogonidae Single-striped cardinalfish
Apogon urostigma (Bleeker, 1874) Ostorhinchus urostigmus Apogonidae
Apogon variegatus Valenciennes, 1832 Fowleria variegata Apogonidae Variegated cardinalfish
Apogon ventrifasciatus Allen, Kuiter & Randall, 1994 Ostorhinchus moluccensis Apogonidae Moluccan cardinalfish
Apogon victoriae Günther, 1859 Ostorhinchus victoriae Apogonidae Western striped cardinalfish
Apogon virgulatus Allen & Randall, 1993 Ostorhinchus cavitensis Apogonidae Whiteline cardinalfish
Apogon vittiger Bennett, 1833 Pristiapogon fraenatus Apogonidae Bridled cardinalfish
Apogon warreni Regan, 1908 Apogon semiornatus Apogonidae Oblique-banded cardinalfish
Apogon wassinki Bleeker, 1861 Ostorhinchus wassinki Apogonidae Kupang cardinalfish
Apogon wichmanni Weber, 1907 Glossamia wichmanni Apogonidae Wichmann's mouth almighty
Apogon wilsoni (Fowler, 1918) Ostorhinchus wilsoni Apogonidae
Apogon xenus Böhlke & Randall, 1968 Phaeoptyx xenus Apogonidae Sponge cardinalfish
Apogon zebrinus Fraser, Randall & Lachner, 1999 Nectamia zebrinus Apogonidae
Apogon zeylonicus Cuvier, 1829 Taeniamia macroptera Apogonidae Dusky-tailed cardinalfish
Apogon zosterophora Bleeker, 1856 Taeniamia zosterophora Apogonidae Blackbelted cardinalfish
Apogon zosterophorus Bleeker, 1856 Taeniamia zosterophora Apogonidae Blackbelted cardinalfish
FishBase
Back to top
php script by eagbayani, 13/06/99 ,  last modified by caldemita, 18/02/13