More info | Plus d'info | Mais info FishBase

Scientific Names where Genus Equals Kathetostoma
n=9
 
No. Valid Name Author English Name
1.  Kathetostoma albigutta Bean, 1892 Lancer stargazer
2.  Kathetostoma averruncus Jordan & Bollman, 1890 Smooth stargazer
3.  Kathetostoma binigrasella Gomon & Roberts, 2011  
4.  Kathetostoma canaster Gomon & Last, 1987  
5.  Kathetostoma cubana Barbour, 1941 Spiny stargazer
6.  Kathetostoma fluviatilis Hutton, 1872  
7.  Kathetostoma giganteum Haast, 1873 Giant stargazer
8.  Kathetostoma laeve (Bloch & Schneider, 1801) Common stargazer
9.  Kathetostoma nigrofasciatum Waite & McCulloch, 1915 Deepwater stargazer
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 25.06.03 ,  php script by mortiz, 23.06.10 ,  last modified by mortiz, 4:20 PM 23.06.10