You can sponsor this page

Uropterygius genie Randall & Golani, 1995

Upload your photos and videos
Google image
Image of Uropterygius genie
Uropterygius genie
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Anguilliformes (Eels and morays) > Muraenidae (Moray eels) > Uropterygiinae
Etymology: Uropterygius: Greek, oura = tail + Greek pterygion = little wing. Fin (Ref. 45335);  genie: Species name after Eugenia B. Böhlke. Noun in apposition.  More on authors: Randall & Golani.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 0 - 18 m (Ref. 10713).   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: Red Sea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 17.8 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 10713)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Randall, J.E. and D. Golani, 1995. Review of the moray eels (Anguilliformes: Muraenidae) of the Red Sea. Bull. Mar. Sci. 56(3):849-880. (Ref. 10713)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

Can't connect to MySQL database (fbapp). Errorcode: Too many connections